Zmysłoplastyka – przykładowe scenariusze do pracy z dziećmi w przedszkolu
60 / 80
Dyskalkulia – jak wspierać dziecko ze specyfi cznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
Emocje dziecka z zaburzeniami odżywiania